Tagمردم روس در قزاقستان

زبان روسی در کشور قزاقستان

زبان های قزاقی و روسی زبان های کاملا متفاوتی هستن و هر دو به عنوان زبان های رسمی کشور پانزده میلیون نفری قزاقستان محسوب می شن. البته با اینکه دولت قزاقستان برای گسترش زبان قزاقی تلاش های زیادی انجام می ده ولی با این حال زبان روسی در سطح جامعه و در گفتگوهای روزمره مردم…